นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบริษัทฯได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14วันหลังจากที่ได้รับสินค้า เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

2. สินค้าที่รับคืน สามารถแบ่งได้ ดังนี้

สาเหตุการคืนสินค้า ความหมาย เงื่อนไขการรับคืนสินค้า
1. สินค้าเสียหาย / ไม่สามารถใช้งานได้ สินค้าเสียหายทางกายภาพ เช่น บุบ แตกหัก รั่วซึม มีตำหนิเมื่อส่งถึงลูกค้า หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด สินค้าจะต้องไม่ถูกแยกหน่วยย่อย พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถม
2. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ไม่ครบตามคำสั่งซื้อ หรือไม่ได้รับของแถม สินค้าที่ได้รับมีความแตกต่าง หรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว๊บไซด์ สินค้าจะต้องไม่ถูกแยกหน่วยย่อย พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถม
3. สั่งซื้อซ้ำหรือเกิดข้อผิดพลาด ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้า สินค้าจะต้องไม่ถูกแยกหน่วยย่อย พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถม
4. สินค้าหมดอายุ สินค้าเลยกำหนดวันหมดอายุ สินค้าจะต้องไม่ถูกแยกหน่วยย่อย พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถม

ลักษณะสินค้าที่สามารถคืนได้

2.1 บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกเปิดออก อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

2.2 พัสดุปิดมิดชิด

ลักษณะสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

2.3 บรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก

2.4 บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนสินค้าเป็นผลจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เช่น ส่งของไม่ตรงตามการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ท่านใหม่ โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

4. สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับ ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางไลน์ @dutchmilldelivery โดยระบุเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการประสานงาน สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อบริษัทฯได้รับจะติดต่อเพื่อดำเนินการในขั้นถัดไป

6. บริษัทไม่รับการแลกเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในกรณี ดังต่อไปนี้

6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.dutchmilldelivery.com

6.2 สินค้าที่ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว

6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ๊คสินค้าส่งคืนของลูกค้า

6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนภายใน 14วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

7.บริษัทเคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฎิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส  ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อขัดแย้ง บริษัทจะพยายามอย่างที่สุดภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อขัดแย้งเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อขัดแย้งต่าง ๆ

8.สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า