นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบริษัทฯได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14วันหลังจากที่ได้รับสินค้า เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

2. สินค้าที่รับคืน สามารถแบ่งได้ ดังนี้

สาเหตุการคืนสินค้าความหมายเงื่อนไขการรับคืนสินค้า
1. สินค้าเสียหาย / ไม่สามารถใช้งานได้สินค้าเสียหายทางกายภาพ เช่น บุบ แตกหัก รั่วซึม มีตำหนิเมื่อส่งถึงลูกค้า หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดสินค้าจะต้องไม่ถูกแยกหน่วยย่อย พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถม
2. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ไม่ครบตามคำสั่งซื้อ หรือไม่ได้รับของแถมสินค้าที่ได้รับมีความแตกต่าง หรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว๊บไซด์สินค้าจะต้องไม่ถูกแยกหน่วยย่อย พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถม
3. สั่งซื้อซ้ำหรือเกิดข้อผิดพลาดลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้าสินค้าจะต้องไม่ถูกแยกหน่วยย่อย พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถม
4. สินค้าหมดอายุสินค้าเลยกำหนดวันหมดอายุสินค้าจะต้องไม่ถูกแยกหน่วยย่อย พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถม

ลักษณะสินค้าที่สามารถคืนได้

2.1 บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกเปิดออก อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

2.2 พัสดุปิดมิดชิด

ลักษณะสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

2.3 บรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก

2.4 บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนสินค้าเป็นผลจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เช่น ส่งของไม่ตรงตามการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ท่านใหม่ โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

4. สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับ ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมลล์ XXXX@dutchmill.co.th  โดยระบุเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการประสานงาน สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อบริษัทฯได้รับอีเมลล์ จะติดต่อท่านผ่านทางอีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุ เพื่อดำเนินการในขั้นถัดไป

6. บริษัทไม่รับการแลกเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในกรณี ดังต่อไปนี้

6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.dutchmilldelivery.com

6.2 สินค้าที่ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว

6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ๊คสินค้าส่งคืนของลูกค้า

6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนภายใน 14วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

7.บริษัทเคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฎิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส  ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อขัดแย้ง บริษัทจะพยายามอย่างที่สุดภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อขัดแย้งเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อขัดแย้งต่าง ๆ

8.สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า